50 Mga Panalangin Para sa Banal na Espiritu Santo

10
25385

Gawa 1: 8:
8 Datapuwa't tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagkatapos na ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo: at kayo ay magiging mga saksi sa akin sa Jerusalem, at sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa wakas ng lupa.

Ang banal na espiritu ay ang tao at kapangyarihan ng Diyos. Imposibleng maglingkod sa Diyos nang walang Kanyang Banal na Espiritu. Ngayon kami ay makikibahagi ng 50 panalangin para sa banal na espiritu na kapangyarihan. Ang mga panalangin na ito ay magbibigay-daan sa iyo bilang isang ipinanganak muli na Kristiyano na buhayin ang kapangyarihan at pagkakaroon ng banal na espiritu sa iyo. Ngunit bago tayo pumasok sa mga dalangin, makilala natin ang ilang katotohanan tungkol sa banal na espiritu.

Sino ang Banal na Espiritu?

Ang Banal na Espiritu ay isang Persona. Siya ang pangatlong pinuno ng Diyos na pinuno. Nasa atin ang Diyos Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, tingnan sa 1 Juan 5: 7, Mateo 28: 19-20. Ang Ama ay ang Makapangyarihang Diyos, Ang Anak ay ang ating Panginoong Jesucristo, at Ang Banal na Espiritu, ang ipinadala sa atin ni Hesus, Gawa 1: 8. Ang Banal na Espiritu ay ang nagdadala ng pagkakaroon ng Diyos at kapangyarihan. Sa Genesis 1: 1-2, nakikita natin na sinimulang likhain ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Hindi maaaring gampanan ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa lupa kung wala ang Banal na espiritu, sinabi sa atin ng Gawa 10:38 na binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos ng Banal na Espiritu at Kapangyarihan upang gumawa ng mga dakilang himala. Ang Banal na espiritu ay hindi ang Lakas ng Diyos, ang Banal na Espiritu ay nagdadala ng Lakas ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, hindi mo maipapakita o maramdaman ang pagkakaroon ng Diyos nang wala ang Banal na espiritu, ang Banal na Espiritu ang naghihiwalay sa Kristiyanismo sa bawat iba pang relihiyon sa mundo. Tingnan natin ang ilang Mga Katangian ng Banal na Espiritu.

Mga Katangian ng Banal na Espiritu

1. Kaligtasan: Ang Banal na Espiritu ay ang Panginoon Ng Ani, Mateo 9:38. Ito ang Banal na espiritu na nagpapatunay sa mga makasalanan doon, kung wala ang banal na espiritu ay hindi na maipanganak muli. Ang Banal na espiritu ang may-akda ng ating kaligtasan.

2. Pagkadiyos: Pinapayagan tayo ng Banal na espiritu na mamuhay ng isang banal at matuwid na buhay. Tulad ng pagkukumbinsi niya sa mga makasalanan sa kanilang mga kasalanan, pinatutunayan din niya ang mga naniniwala sa kanilang katuwiran Juan 16: 8-9. Tinutulungan tayo ng Banal na espiritu na maglingkod sa Diyos sa mga salita at gawa, hindi ka mabubuhay nang wasto sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, ang braso ng laman ay palaging mabibigo ka, ngunit dapat kang patuloy na umaasa sa Banal na espiritu upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng kapangyarihan, ni ng lakas, ngunit sa pamamagitan ng aking Espiritu sabi ng Panginoon, Zacarias 4: 6.

3. Kahima-himala: Iniuutos namin ang Supernatural sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa loob namin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na espiritu, maaari nating pagalingin ang maysakit, bubuhayin ang mga patay, palayasin ang mga demonyo atbp. Maaari nating kontrolin ang mga kaganapan mula sa mga espiritu ng espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Marcos 16: 17-18

4. Mga Sinagot na Panalangin: Tinutulungan tayo ng Banal na espiritu na manalangin, Roma 8: 26-27. Binibigyan tayo ng banal na espiritu ng ating mga panalangin. Ang Banal na espiritu sa atin ay ginagarantiyahan ang mga sagot sa ating mga dalangin. Siya ang tagapagtaguyod natin sa harap ng Diyos. Alamin na manalangin sa Espiritu Santo, Judas 1:20.

5. Direksyon: Ito ang tinig ng Espiritu sa amin na nagbibigay sa amin ng direksyon. Ang banal na espiritu ay ang aming katulong, bilang isang mananampalataya, makilala ang tao ng Banal na espiritu, papatnubayan ka niya at tuturuan ka ng lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman. Sinabi ni Jesus, ibabalik niya sa iyo ang mga bagay na maaaring nakalimutan mo. Ang Banal na espiritu ang ating guro, gabay at pastol. Siya ang Espiritu ng Katotohanan, Juan 14:26. Sinasabi rin sa atin ni Juan na ang pagpapahid (Banal na Espiritu) sa atin ay nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. 1 Juan 2:27.

Paano Ko Mapupuno ng Banal na Espiritu

Naniniwala ako na sa ngayon ay mas nalalaman mo ang banal na espiritu at kung ano ang magagawa niya sa iyong buhay, bago ka magsimulang magsagawa ng mga panalangin para sa banal na espiritu na espiritu, nais kong sagutin ang isa pang tanong, Paano ko matatanggap ang Banal na espiritu , ang simpleng sagot ay ito, ipinagdarasal mo para sa pagpuno ng Banal na Espiritu. Ang mga dalangin na aming iniuugnay ay ang mga dasal na kailangan mo lamang punan ng Banal na espiritu. Hinihikayat ko kayong isama ang mga dalangin na ito sa pamamagitan ng pananampalataya, makilala ang tao ng Banal na espiritu at makita kayong nagbabago ang buhay na Kristiyano sa isang mas mataas na antas sa pangalang Jesus.

50 Mga Panalangin Para sa Banal na Espiritu Santo

1. Ama, salamat sa pagpapadala ng iyong Banal na Espiritu sa akin sa pangalan ni Jesus.

2. O Lord, punan mo ako ng afresh ng kapangyarihan ng iyong espiritu sa pangalan ni Hesus

3. O Panginoon, pagalingin ang bawat nasugatan na bahagi ng aking buhay, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu

4. O Panginoon, tulungan mo akong sakupin ang bawat laman na paghahayag ng kasalanan sa aking katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong espiritu

5. O Panginoon, muling ibahin ang aking buhay at itakda ako sa tamang landas sa tulong ng banal na espiritu

6. O Panginoon, hayaan ang apoy ng Banal na Espiritu na dumating sa aking buhay ngayon sa pangalang jesus.

7. O Panginoon, sa tulong ng iyong espiritu, hayaan ang aking buhay na sumasalamin sa buhay ng Diyos sa pangalang Jesus

8. O Panginoon, pasalamatan mo ako ng apoy ng pag-ibig sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu sa pangalan ni Jesus

9. Masarap na Banal na Espiritu, nais kong makakonekta sa iyo magpakailanman sa pangalan ni Jesus

10. Mahal na Banal na Espiritu, pagyamanin mo ako ng Iyong mga regalo sa pangalan ni Jesus

 

11.Dear Holy Holy, buhayin mo ako at dagdagan ang aking pagnanasa sa mga bagay sa langit.

12. Sa pamamagitan ng Iyong pamamahala, matamis na espiritu ng Diyos, hayaan ang pagnanasa ng laman sa aking buhay na mapailalim sa pangalan ni Hesus

13. Sweet Ho! Aking Espiritu, dagdagan araw-araw sa aking buhay sa pangalan ni Jesus.

14. Mahal na Espiritu Santo, panatilihin ang Iyong mga regalo sa aking buhay sa pangalan ni Jesus

15. Banal na Espiritu, ang aking tagalinis, pinino at linisin ang aking buhay sa pamamagitan ng Iyong apoy sa pangalang Jesus

16. Banal na Espiritu, nag-init at nag-apoy ng aking puso, sa pangalan ni Jesus.

17. Mahal na Espiritu Santo, ipatong ang Iyong mga kamay sa akin at pawiin ang bawat paghihimagsik sa akin sa pangalan ni Jesus

18. Banal na Banal na Espiritu, simulang sunugin ang bawat sarili ??? nakasentro sa akin, sa pangalan ni Jesus.

19. Sweet Ho! Aking Espiritu, huminga ang iyong hininga sa buhay sa aking kaluluwa, sa pangalan ni Jesus.

20. Masarap na Banal na Espiritu, ihanda mo akong puntahan saan man ipadala mo ako sa pangalang Jesus.

21. Masarap na Banal na Espiritu, huwag mo akong pababayaan sa pangalan ni Jesus

22. Masarap na Banal na Espiritu, huwag hayaang subukan kong limitahan ka sa aking kakayahan sa pangalang Jesus

23. Mahal na Espiritu Santo, gumana nang malaya sa akin at sa pamamagitan ko sa pangalan ni Jesus

24. Mahal na Banal na Espiritu, linisin ang mga daluyan ng aking buhay sa pangalan ni Hesus

25. Hayaan ang iyong init O Panginoon, ubusin ang aking kalooban, sa pangalan ni Jesus.

26. Hayaan ang siga ng Banal na Espiritu ay sumabog sa dambana ng aking puso, sa pangalan ni Jesus.

27. Banal na Espiritu, hayaang dumaloy ang iyong kapangyarihan na parang dugo sa aking mga ugat.

28. Mahal na Banal na Espiritu, mag-order ng aking espiritu at magdisenyo ng aking buhay sa Iyong kalooban sa pangalan ni Jesus

29. Masarap na Espiritu Ng Diyos,, hayaan mong sunugin ng Iyong apoy ang lahat na hindi banal sa aking buhay sa pangalang Jesus

30. Minamahal na Ho! Y Espiritu,, hayaang ang Iyong apoy ay makabuo ng kapangyarihan sa aking buhay sa pangalan ni Hesus.

31. Masarap na Banal na Espiritu, ibigay sa akin ang mga saloobin na mas mataas kaysa sa aking sariling mga kaisipan sa pangalan ni Jesus

32. Banal na Espiritu, darating bilang hamog at i-refresh ako, sa pangalan ni Jesus.

33. Banal na Espiritu, gabayan mo ako sa daan ng kalayaan, sa pangalan ni Jesus.

34. Banal na Espiritu, iputok mo sa akin ang ganoong kasalanan na hindi na makakahanap ng lugar sa akin, sa pangalan ni Jesus.

35. Banal na Espiritu, kung saan ang aking pag-ibig ay malamig, nagpainit sa akin, sa pangalan niJesus.

36. Mahal na banal na espiritu, patuloy na ipakita ang iyong malinaw na presensya sa aking buhay sa pangalan ni Jesus

37. Hayaan ang aking kamay maging tabak ng apoy upang putulin ang mga masasamang puno, sa pangalan ni Jesus.

38 Hayaan ang aking mga paa maging kulog ng Diyos, habang tinatapakan ko sila. Pabayaan silang bingi ang kaaway, sa pangalan ni Jesus.

39. Hayaan ang espirituwal na basahan ng kahirapan sa aking buhay ay puksain ng apoy ng banal na espiritu sa pangalan ni Jesus.

40. Ang bawat kaaway ng kahusayan sa aking buhay, maubos ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa pangalan ni Jesus.

41. Minamahal na Banal na Espiritu, Hayaan ang bawat nakaraan na mga tagumpay ni satanas sa aking buhay ay ma-convert sa aking pagsulong, sa pangalan ni Jesus.

42. Mahal na Banal na Espiritu, tulungan mo ako, hayaang dumami ang kahihiyan ng aking mga kaaway sa pangalan ni Jesus

43. Minamahal na Banal na Espiritu, tulungan mo ako, hayaan ang pagkatalo at kahihiyan ng kaaway ng aking pag-unlad ay dumami nang higit na sukat sa pangalang Jesus

44. Mahal na Banal na Espiritu, tulungan mo ako, hayaan ang bawat kapangyarihan na pagpaplano upang mabalik ang aking buhay, mahulog at mamatay ngayon, sa pangalan ni Jesus.

45. Minamahal na Banal na Espiritu, tulungan mo ako, sinisira ko ang bawat inspirasyong sataniko laban sa akin, sa pangalan ni Jesus.

46. ​​Sa pamamagitan ng Kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagtatrabaho sa akin, pinipigilan ko ang aking buhay mula sa bawat palagay ni Satanas, sa pangalan ni Jesus.

47. Banal na Espiritu, ang problema ay hayaan ang lahat ng aking mga hinirang na katulong sa Diyos na magsimulang maghanap sa akin mula ngayon, sa pangalan ni Jesus.

48. Minamahal na Banal na espiritu, salamat sa pag-akay sa akin na sumakay sa itaas ng mga pamunuan at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus.

49. Salamat sa iyo ng Ama sa pagpapalakas ng Banal na Espiritu.

50. Salamat sa Diyos sa mga sagot sa iyong panalangin.

 

advertisements

KOMENTARYO 10

  1. Ipinaalam sa akin ng site na ito na lumalaking malapit ako at papalapit sa banal na Espiritu. Lubos akong nagpapasalamat at nagpapasalamat sa impormasyon dito. Pagpalain ng Diyos ang lahat na tumatanggap at tumatanggap ng Banal na Espiritu sa kanila.

    Ibinibigay ko sa Diyos ang Papuri, ang Pasasalamat at ang Luwalhati.

MAG-IWAN NG REPLY

Pakipasok ang iyong komento!
Pakipasok ang iyong pangalan dito